1. Farklı ototrof canlıların besin sentezi ile ilgili tepkimeleri aşağıda gösterilmiştir.
I. CO2 + H2S + O2 → CH20 + S + H2 O
II. CO2 + H2S → (CH2O) + H2O + 2S
III. 6CO2 + 6 H2O → (CH2O) + 6 O2
IV. CO2 + 2H2O →(CH2O) + H2O + O2
V. CO2+ H2 → (CH2O) + H2O
Bu tepkimelerin fotosentez/kemosentez eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

Fotosenteze ait olanlar 

Kemosenteze ait olanlar 

A) 

I, III, V 

II, IV 

B) 

II, III, IV 

I, II, V 

C) 

II, III, IV 

I, V 

D) 

II, III, IV, V 

I 

E) 

II, III, IV V 

I, II, V 

2. Fotosentezde tepkimeye giren ve çıkan atomların izlenmesi sonucu aşağıdaki durum tespit edilmiştir.

Buna göre;
I. Fotosentez sırasında atomlar yer değiştirmektedir.
II. CO2 indirgenmiştir.
III. Atmosfere verilen O2’nin kaynağı sudur.
IV. CO2 işaretlenirse, işaretli atomlara sadece C6H12O6’ da rastlanır.
yorumlarından hangileri söylenebilir?
3. Fotosentezin ışıklı evresi için;
I. Su, bir elektron ve proton kaynağı olarak iş görür.
II. NADP, ETS den gelen elektron ve hidrojen iyonlarını alır.
III. NADP’yi NADPH’a indirgemek için güneş enerjisi kullanılır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
4. I. Işığın dalga boyu
II. Yaprak yapısı ve sayısı,
III. Sıcaklık
IV. Ortamın pH değeri
V. Enzim miktarı
Yukarıdakilerden hangileri fotosentezi etkileyen genetik etmenlerdir?
5. Aşağıda fotosentezde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
I. Işık enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür
II. NADPH indirgeyici ajan olarak kullanılır.
III. CO2, organik moleküllerin yapısına katılır
IV. Kloroplastın tilakoit zarlarında gerçekleşir.
Bu olayların gerçekleştiği fotosentez evrelerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

Işıklı evre 

Calvin döngüsü 

A) 

I 

II, III, IV 

B) 

I, IV 

II, III 

C) 

I, II, IV 

III 

D) 

II 

I, III, IV 

E) 

I, II 

 III, IV 

6. Fotosentezin calvin döngüsü için;
I. Havadaki C02’in, kloroplastta bulunan organik moleküllere bağlanmasıyla başlar.
II. NADPH indirgeyici güç olarak iş görür.
III. Doğrudan ışığa gereksinim duyulmaz.
IV. Sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.
verilenlerden hangileri doğrudur?
7. Fotosentez ve kemosentezde;
I. H2S kullanma
II. Işıktan faydalanma
III. Suyun enzim ve ışık etkisi ile parçalanması
IV. Serbest oksijen açığa çıkarma
olaylarından hangileri ortak olarak görülür?
8. Aşağıda Engelmann deneyi gösterilmiştir.

Bu deney sonuçlarına göre;
I. Mor-mavi ve kırmızı bölgeleri fotosentezin yürütülmesinde en etkilidir.
II. Fotosentez hızı ışığın dalga boyu ile orantılıdır.
III. Yeşil, klorofil tarafından yansıtılır.
IV. Bakterilerin fotosentez hızı, mor-mavi ve kırmızı ışık altında iken maksimuma ulaşır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir