11. SınıfAYT

Popülasyon Ekolojisi #1

1. Aşağıdaki grafikte hayatta kalma eğri tipleri X, Y ve Z eğrileri şeklinde gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Z eğrisinde, doğum oranı, ölüm oranına eşit olup belirli bir yaşa kadar popülasyonun büyüklüğü sabittir.
II. Y eğrisinde, ölüm oranı tüm yaş dönemlerinde sabittir.
III. X eğrisi, ölüm oranının genç yaşlarda çok fazla olduğu duruma uygunluk göstermektedir.
IV. Y, çevreye en az uyum gösteren bireylerin eğrisidir.
Yorumlarından hangileri yapılabilir?
2. Popülasyon büyüklüğündeki değişme;
I. Doğum oranı,
II. Göç,
III. Ölüm oranı,
gibi etkenlerden hangilerinin kontrolü altındadır?
3. Popülasyona dışarıdan katılan bireyler içe göçü, popülasyondan ayrılan bireyler dışa göçü oluşturur. Popülasyon büyüklüğündeki değişiklik aşağıdaki bağıntıda ifade edilmiştir.

Buna göre;
I. A=B ise popülasyonun dengede olduğu kabul edilir.
II. A>B ise popülasyon küçülür.
III. B>A ise popülasyon büyür. 
ifadelerinden hangileri doğrudur? 

4. Aşağıda bir popülasyonun birey sayısındaki değişim grafiği verilmiştir.

Buna göre;
I. a aralığında, madde ve enerji girdisi çıktısından fazladır.
II. b aralığında popülasyonun taşıma kapasitesine ulaştığı söylenebilir.
III. c aralığında popülasyon küçülmektedir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
5. Aşağıda bir popülasyonun birey sayısının dengelenmesi ile ilgili bir şema verilmiştir.

Buna göre X ve Y yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? 
6. Belirli bir zamanda belirli bir çevrede bulunabilecek en fazla birey sayısına taşıma kapasitesi denir.
Buna göre taşıma kapasitesi ile ilgili olarak;
I. Çevresel koşullara göre taşıma kapasitesi değişebilir.
II. Popülasyonun toplam birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci artar.
III. Çevre direncinin artması birey sayısını da artırır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
7. Aşağıda bir popülasyondaki bireylerin belirli bir alandaki yerleşme biçimleri gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Tesadüfe bağlı (rasgele) dağılım bireylerde bir araya toplanma eğiliminin olmadığı durumlarda rastlanır.
II. Küme oluşturma, doğada hem bitkiler hem de hayvanlar için, en sık rastlanan yayılış şeklidir.
III. Kümeli bir dağılım, rekabeti azaltıcı yönde etki gösterir.
IV. Bazı hayvan türlerinin yaşam alanlarına sınırlar koyup orayı savunması, düzenli dağılıma neden olur. olur.
bilgilerinden hangileri doğrudur? 

8. Aşağıda bir popülasyonun dört zaman aralığındaki büyüme hızı grafiği verilmiştir.

Buna göre, bu popülasyonun aynı zaman aralıklarındaki birey sayısı değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisinde verilmiştir? 
9. Aşağıda j büyüme eğrisinde birey sayısının zamanla değişimi gösterilmiştir.

Buna göre, bu büyüme eğrisi;
I. Gerçek dünyadaki popülasyonların çoğunda karakteristiktir.
II. Sınırsız kaynaklar ve neredeyse boş bir ortama gereksinim duyar.
III. Hiçbir doğal ortam çok uzun süre sürdüremez.
IV. Çoğalması yüksek potansiyele sahip bireylerden oluşan popülasyonlarda görülür.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
10. Aşağıdaki grafikte aynı ekosistemde yaşayan A, B ve C ile gösterilen farklı türlerin, farklı yaşlarda hayatta kalan bireylerinin sayıları gösterilmiştir.

Buna göre;
I. A türü, çevre direncinden en fazla etkilenir.
II. B türünde her yaştaki ölüm riski sabittir.
III. C türü, çevre direncinden hiç etkilenmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir