12. SınıfAYT

Nükleik Asitlerin Çeşitleri ve Görevleri #2

1. Nükleotitlerin yapı ve özellikleri ile ilgili olarak;
I. Bir azotlu baz, bir pentoz ve bir fosfat olmak üzere üç karakteristik moleküle sahiptirler.
II. Yapılarındaki fosfat, fosforik asittir (H3PO4); pentoza ester bağı ile bağlanır.
III. Pentoz çeşidi nükleik asit çeşidini belirlemede kullanılır.
IV. Fosfat ve pentoza birlikte nükleozit de denilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
2. Tüm nükleik asitler polimerik yapılar olup birçok farklı büyüklüklerde bulunabilirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi en küçük moleküldür?
3. Aşağıda nükleik asitlerin yapısında bulunan bazı bağ çeşitleri verilmiştir.
I. Fosfodiester bağı
II. Zayıf hidrojen bağı
III. Glukozit bağı
IV. Ester bağı
Yukarıda belirtilen kimyasal bağ çeşitlerinden hangileri bütün RNA çeşitlerinde bulunur?
4. Bir organizmanın kalıtımı sağlayan bazı birimler aşağıda verilmiştir.
I. Kromozom II. Nükleozit III. Gen IV. Nükleotit
Bu birimlerin basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
5. Aşağıda dört ayrı canlıdan alınan ve eşit sayıda nükleotit taşıyan DNA moleküllerindeki bazı bazların oranları verilmiştir.
1. DNA‘daki A-T oranı: %50
2. DNA‘daki T-A oranı: %60
3. DNA‘daki G-C oranı: %60
4. DNA‘daki T-A oranı: %30
Buna göre, bu DNA moleküllerini deney ortamında ısı ile ayırmak için gerekli olan ısı miktarı çoktan aza doğru nasıl sıralanır?
6. Herhangi bir nükleozitin yapısında;
I. Deoksiriboz
II. Fosforik asit
III. Urasil
IV. Timin
moleküllerinden hangisi veya hangileri bulunamaz?
7. Nükleik asitlerin yapısında bulunan azotlu organik bazlarla ilgili olarak;
I. Her zaman adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir.
II. Adenin ve guanin pürin, timin, sitozin, ve urasil pirimidindir.
III. Pirimidin bazlarından sitozin, hem DNA’da hem RNA’da bulunduğu halde timin yalnızca DNA’da bulunur.
IV. Pürin bazlarından adenin ve guanin, hem DNA’da hem RNA’da bulunurlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8. Organik bazların dizilişi,
I. AGGCCTAGC
II. AAAGCCGAG
III. GGGAGUCC
şeklinde olan polinükleotit zincirlerinden hangileri RNA’ya ait olabilir?
9. İnsan ve fare hücresinden saflaştırılarak elde edilen DNA çift sarmalları ısıtılarak birbirinden ayrıldıktan sonra karıştırılıyor ve 65 °C’de birkaç saat bekletildikten sonra ortaya çıkan durum aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Fare çift-sarmal DNA’sı tekrar oluşmuştur.
II. İnsan çift-sarmal DNA’sı tekrar oluşmuştur.
III. Farklı türlerin DNA’sı melez çift sarmal oluşturabilir.
IV. Bütün DNA’lar çift sarmal oluşturmuştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir