12. SınıfAYT

Nükleik Asitlerin Çeşitleri ve Görevleri #3

1. DNA çift sarmalının bir zincir parçasının baz dizisi 5′-AGCTCGG-3′ ise, baz eşleşmesi kurallarına göre, diğer zincirde bu parçanın karşısındaki kısmın baz dizisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
2. Aşağıda nükleik asitlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. DNA ve RNA dörder farklı monomerlerden yapılmıştır.
II. RNA genellikle tek iplikçikten, DNA ise çoğunlukla zıt yönlerde uzanan (paralel olmayan) iki iplikçikten oluşmuştur.
III. RNA’da bazlar, deoksiriboza bağlanmıştır.
IV. DNA’daki bazlar riboza bağlanmıştır.
Buna göre, hangileri doğrudur?
3. Nükleik asitlerin yapısındaki bağlarla ilgili olarak;
I. Fosfodiester bağları nükleik asitlerde ardışık nükleotitleri bağlar.
II. DNA, birbirine komşu bazlar arasındaki hidrojen bağlarıyla bağlanmış iki polinükleotit zincirinden oluşmuştur.
III. RNA çeşitlerinde baz eşleşmesi olmadığından hidrojen bağı da oluşmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
4. Aşağıda tRNA’nın iki boyutlu yapısı gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Antikodon, hidrojen bağları ile mRNA üzerindeki uygun kodonla baz eşleşmesi yapar.
II. Antikodon ucu, her bir tRNA tipi için özeldir.
III. Tüm tRNA’lann amino asitlerin bağlandığı baz dizisi 3’ucunda bulunur.
IV. 3′-CGU-5′ antikodonu, 5′-GCA-3′ mRNA kodonu ile eş yapar.
V. tRNA’da adenin (A) urasil (U) ile eşleşir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
5. RNA çeşitleri ile ilgili olarak;
I. mRNA, polipeptidin amino asit dizilerinin şifresini taşır.
II. tRNA, uygun amino asidi protein sentezi sırasında büyüyen polipeptit zincirine aktarır.
III. rRNA, proteinlerin sentezlendiği ribozomların yapısına katılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
6. Adenozin molekülünde;
I. Riboz şekeri
II. Fosfat grubu
III. Urasil
IV. Adenin
moleküllerinden hangisi veya hangileri bulunur?
7. DNA eşlenmesinde görevli enzimler;
I. DNA çift sarmalını replikasyon orijinleri bölgelerinden iki kolu tersine büküp açar.
II. Açılan DNA zincirlerini kalıp olarak kullanarak yeni DNA zincirinin oluşumunu sağlar.
III. DNA parçalarını birleştirir.
gibi işlevleri gerçekleştirirler. Bu görevleri gerçekleştiren enzimlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

8. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında,
I. ATP
II. Helikaz
III. Amino asit
moleküllerinden hangileri doğruda harcanır?
9. Bir bakterideki DNA ile Ökaryot hücrelerdeki DNA eşlenmesi;
I. Eşlenmenin olduğu yer
II. Oluşan replikasyon orjini sayısı
III. Eşlenmenin yönleri
bakımından karşılaştırıldığında hangilerinin ortak olduğu söylenebilir?
Benzer konular
11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #3 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #2 (Orta Seviye)

11. Sınıf12. SınıfAYT

AYT Deneme Sınavı #1 (Zor Seviye)

12. SınıfAYT

Bitkisel Dokular #5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir